Hakan Taşdemir’den Turna Diyarı açıklaması; “izin belgemiz geldiği takdirde programlarımız devam edecek” Turna Diyarı İşletmecisi Hakan Taşdemir yaptığı açıklamada, önceden belediyelerde bulunan işletmelerin canlı müzik yayını ruhsatını verme yetkisinin “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü” yetkisine geçtiğini ve gerekli başvuruları yaptıklarını, izin belgesinin gelmesinin ardından Turna Diyarı programlarının devam edeceğini söyledi. İşte açıklamanın tamamı;
KAMUOYU AÇIKLAMASIDIR Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş ALTIOK ‘un bana karşı olan tavır ve şahsi sıkıntılarından kaynaklanan ve bu durumu Belediye Başkanlığı görevi ile karıştırarak “Ben Bilirim , Ben yaparım, Sindirme ,Korkutma “ mantığı ile bulunduğu makamın ağırlığının farkında olmayarak, Başkanlık görevini kendi egoları doğrultusunda kullanarak, işyerimize ve şahsıma göreve geldiği ilk günden başlayarak karalama kampanyası başlatmıştır. Kendi şahsi hesapları ve belediyenin sosyal medya hesaplarında işyerimiz ve şahsım adına, yasal olmayan kişisel verilerin korunması kanununu ihlal edecek şekilde,yalan ve yanlış paylaşımlarda bulunmuştur. Konu ile ilgili kamuoyuna açıklamamız ; Sahibi bulunduğum Turna Diyarı Restoran olarak yaklaşık 5 yıldır Canlı Müzik yaparak ilçemize ve çevre illere hizmet sunmaktayız. Programlarımızda çalıştığımız müzisyen ve sanatçılar Türkiye genelinde tanınmış büyük takipçi kitleleri olan saygın sanatçılardır. İşyerimize gelen müşteri potansiyelimiz ilçemize yaptığı katma değer emin olun ki Belediyenin ilçeye kendi çabaları ile getiremeyeceği kadar fazladır. Belediyemiz tarafından verilen canlı müzik yayın izin belgesinin süreleri birer yıllık olarak yenilenmektedir. İşyerimizin canlı müzik ruhsatı tüm detayları ile yasalara uygun şekilde düzenlenmiş ve yaklaşık 5 yıldır hiçbir çevre rahatsızlığı vermeden problemsiz şekilde hizmet vermekteyiz. 24.09.2022 tarihinde süresi dolan belgemizin yenilenmesi için belediyemize dilekçe ile başvuru yaptık. Belediyemiz yasal cevap verme süresi olan zaman dilimlerini sonuna kadar kullanarak(30 gün) ve hiçbir gerekçe göstermeden olumsuz “dilekçeniz uygun görülmemiştir” ibaresi kullanarak cevap vermiştir. O tarihten bu güne yaklaşık 5 ay süren süreçte mağdur olduk. İşyerimizi kapatmak zorunda kaldık . İşyerimiz, personellerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz vs bağlantılı bir şekilde mağdur edildik. Kayseri 1. İdare Mahkemesine dava açarak şikayette bulundum. Açıklanan nedenlerle; Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin ; Uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabileceğinden, 2577 sayılı kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmenin durdurulmasına, tebligatın tamamlanmasına bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 15.12.2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi. Devamında ; Belediye başkanlığı tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi 9. İdari Dava Dairesi’ne kararın iptali yönünde itiraz edilmiştir. Yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen karara itiraz davasına verilen karar. “ TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 9. İdari Dava Dairesince dosya incelenerek işin gereği görüşüldü;” Dosyada mevcut bilgi ve belgelere göre dava konusu idari işlemin yürütmesinin durdurulması için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/2. Maddesinde öngörülen koşulların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından Mahkemece yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmesinde isabetsizlik görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle Kayseri 1. İdare Mahkemesi’nce verilen 15/12/2022 gün ve E:2022/1652 sayılı yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin kararına yapılan itirazın reddine , kesin olmak üzere 11/01/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi “ şeklinde hüküm verilirmiştir. Her iki mahkemenin de kararına rağmen Belediye Başkanlığı tarafından izin belgemiz verilmemiştir. Oyalama ve zaman kaybettirme amacı güdülerek işyerimize maddi ve manevi açıdan zarar verilmiştir. Belediye Başkanlığı hakkında yürütmenin durdurulması hakkında avukatımız Cem Yıldırım belediyeye yazılı olarak müracaat etmiş ve mahkeme kararının uygulanmasının zorunlu olduğunu bildirmiştir. Buna rağmen gerekli işlemleri yapmayan ilgililer hakkında Hacıbektaş Cumhuriyet Baş Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu mağduriyet sürecinden sonra ; 16.01.2023 tarihinde Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği tarafından avukatımıza gönderilen “30.12.202 tarih ve 32029 sayılı yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültü Kontrol yönetmeliği Kapsamında müzik yayın izin belgesinin Nevşehir Çevre Şehircilik İk. Değ. İl Müdürlüğünce düzenleneceği” cevabını vermiştir. Nevşehir Çevre Şehircilik ve İk. Değ. İl Müdürlüğüne yaptığımız müracaat sonrası Canlı Müzik Yayın İzin Ruhsatı Müracaatımızı yaptık. İlgili kurum 27.01.2023 tarihinde Canlı Müzik Yayını Ölçüm raporu için izin belgesi çıkarmıştır. 27.01.2023 tarihinde izin verilen saatlerde ses ölçümü yapılacağından dolayı işyerimizde Canlı Müzik Programı Düzenlemiştir ve gerekli ölçümler yapılmıştır. bu esnada belediye başkanlığı zabıta ekipleri tarafından işyerimize gelinmiş olup durumla ilgili tutanak tutulmuştur. Şahsım tarafından gerekli belgeler ekip amirine sunulmuştur. Paylaştığımız tutanaktan da anlaşılacağı gibi müzik yayını sadece ruhsat öncesi ölçüm amacı ile İl Müdürlüğü. İziyle yapılmıştır. Bugün itibari ile canlı Yayım Müzik Ruhsat Müracaatımız İl Müdürlüğünün Değerlendirmesindedir. En yakın zamanda da sonuçlanıp izin belgemiz geldiği taktirde programlarımız devam edecektir. Konu ile ilgili belediye başkanının sosyal medyada yaptığı açıklamada kaçak ve izinsiz müzik yaptığımızı iddia etmiştir. Bu iddialar asılsız ve işyerimizi ve şahsımı itibar kaybettirmek için karalama amaçlıdır. Konu ile ilgili gerekli belge ve evraklar ekte sunulmuştur. Belediye Başkanının kamuoyunu yanıltıcı , taraflı , seviyesiz bir şekilde bilgilendirmesini kınıyorum, Soruyorum: Hani turizmciydik? Hani turizm ilçesi olacaktık? Hani Her şey çok güzel olacaktı? Hani Her şey Sevmek ve İnanmakla Başlardı? Siz değerli haklımızın takdirine sunuyorum. HAKAN TAŞDEMİR 02.02.2023